Atamalar
Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

Üniversitemizin eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki hizmetlerini daha da ileriye taşımak için yoğun çaba harcadığımız 2009 yılının son haftasına girdik. Bu mesajı, 2009 yılında Üniversitemizin gündeminde önemli yer tuttuğunu düşündüğüm gelişmeleri paylaşmak ve siz değerli ODTܒlülere 2010 yılı için en iyi dileklerimi sunmak için yazıyorum.

Üniversitemiz Ankara Kampusu’ndaki lisans programlarının kontenjanlarında bu yıl %1’lik bir artış olmuş ve öğrenci sayımız 23.132'ye ulaşmıştır. Ankara ve Erdemli  kampusunda öğrenim gören  öğrencilerimizin 15.794’i (%68), 4.538’i (%20) yüksek lisans ve 2.685’i (%12) ise doktora programı öğrencisidir. Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğrenim gören 1.486 lisans ve 4 yüksek lisans öğrencisi ile birlikte toplam ODTÜ öğrenci sayısı 24.622’dir.

Üniversitemiz, 2008 – 2009 Eğitim Öğretim yılında 2.465 lisans, 1.038 yüksek lisans ve 179 doktora olmak üzere toplam 3.682 mezun vermiştir. Lisans mezunlarımızdan 66’sı bu yıl 5. akademik yılına başlayan Kuzey Kıbrıs Kampusu mezunudur. Tüm mezunlarımızla gurur duyuyor ve kendilerine başarılar diliyoruz.

Lisans eğitim programlarımızı desteklemek amacıyla, eğitim laboratuvarlarımızı ve eğitim teknik altyapımızı yenilemeye yönelik olarak gelecek yıllarda da sürecek bir kampanya başlatılmıştır. Üniversite 2009 yılı gelirlerinden ayrılan 2 milyon TL ile, Mühendislik, Fen Edebiyat ve Mimarlık Fakültelerimizin bazı lisans laboratuvarları yenilenmiştir.

Üniversitemizin sunduğu lisansüstü eğitim programlarının yelpazesi yeni programların katılımıyla genişlemektedir. Enformatik Enstitüsü bünyesinde “Oyun Teknolojileri” yüksek lisans programı Güz döneminde öğrenci kabul etmiştir. Senato ve YÖK tarafından onaylanan, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki “Yer Sistemi Bilimleri” yüksek lisans ve doktora programına 2009 – 2010 Bahar döneminde öğrenci alınacaktır. İki yeni lisansüstü program da, Senato tarafından kabul edilerek onay için YÖK’e gönderilmiştir. Bunlardan birisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılacak olan disiplinlerarası “Bölge Çalışmaları” doktora programı; diğeri ise ODTÜ – KKK bünyesinde açılacak olan “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri” yüksek lisans programıdır. İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün, 4 Erasmus Mundus üniversitesi ile ortaklaşa yürüteceği "Earthquake Engineering and Engineering Seismology" (MEEES) çift diploma yüksek lisans programının açılması ile de uluslararası ortak programlarımızın sayısı 20’ye ulaşacaktır.

Öğrencilerimizin akademik, kişisel, sosyal gelişimini ve eğitimcilerimizi  desteklemeye yönelik faaliyetlerimizi koordine etmek üzere Üniversitemizde kurulan “ODTÜ Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) Yönergesi” Senato tarafından kabul edilmiş ve ÖGEB ofisi MM Binası 4.katta faaliyete geçmiştir.

Öğrenci ailelerinin ekonomik krizden olumsuz etkilenmeleri nedeniyle, öğrencilerimizin maddi destek gereksinimi artmıştır. ODTÜ öğrencilerine 2009 – 2010 ders yılında verilen başarı ve ihtiyaç burslarında bir önceki yıla göre yaklaşık % 20 artış sağlanarak 11.000.000 TL’ye ulaşılmıştır. ODTÜ Geliştirme Vakfı, bu yıl aldığı kararla, 2009 – 2010 ders yılında ODTÜ öğrencilerine tahsis edeceği burs fonunu %50 artırma kararı almıştır. Bu kapsamda, öğrencilerimize burs sağlamak amacıyla Mart 2009’da “TEV – ODTÜ  Geleceğim Burs Fonu”nun kurulduğunu ve TEV’ten çiçek/çelenk ısmarlanırken “ODTÜ Fonuna yatırmak istiyorum.” denilmesi halinde bağışın ODTÜ fonuna aktarıldığını hatırlatmak isterim.

Üniversitemizde ihtiyaç duyulan akademik ve idari kadroların kazanılması ve mevcut personelimizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara son yıl içinde ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemizdeki akademik atama ve yükseltme kriterleri yoğun bir çalışma ile gözden geçirilmiş ve akademik birimlerimizin katkılarıyla hazırlanan yeni düzenlemeler Senatomuzca kabul edilerek onay için YÖK’e sunulmuştur. Atama ve yükseltme kriterlerinin yeniden düzenlenmesi sürecine katkı sağlayan tüm akademik personelimize teşekkür ederiz. Son yıl içinde yapılan yeni atamalarla, 26 öğretim üyesi ve 54 öğretim görevlisi, okutman ve uzman Üniversitemize kazandırılmıştır. İdari personel açığımızı kısmen kapatmak üzere, 2009 yılı içinde 224 idari personel (107 devlet memuru ve 117 sözleşmeli personel) kadroya atanmıştır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) programımıza 2009 yılında ayrılan DPT ödeneği 6,5 milyon TL olmuştur. Bu yıl imzalanan 12 yeni protokol ile ÖYP üniversitelerinin sayısı 50’ye, öğrencilerimizin sayısı ise 580’e ulaşmıştır. Doktorasını tamamlayan 104 ÖYP öğrencimizin kendi üniversitelerinin öğretim üyesi kadrolarında göreve başlamalarından mutluluk duyuyoruz. ÖYP öğrencilerinin ve tez danışmanlarının, seyahatleri düzenleyen “ÖYP Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi” Ekim 2009’da ODTÜ Senatosu tarafından onaylanmış ve seyahat ödenekleri artırılmıştır.

Üniversitemizde 19 tanesi bu yıl başlayan AB projesi ile birlikte yürütülmekte olan AB projesi sayısı 32’ye ulaşmıştır. “Marie Curie Özel Programı” altındaki Araştırma Personeli Değişim Programı (IRSES) çağrısına Türkiye’den ilk kez kabul alan iki proje ODTÜ öğretim üyeleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Yine “Marie Curie Özel Programı” altındaki “Avrupa’ya Geri Dönüş (IRG)” hibeleri kapsamında, üniversitemiz adına ilk kez iki adet proje desteklenmiştir. “Kapasiteler Özel Programı” altındaki “Araştırma Altyapıları (REGPOT)” desteğinden, 2009 yılında METU-MEMS yaklaşık 2,7 milyon Avro’luk bir destek almaya hak kazanmıştır. Bu proje, bugüne dek Türk araştırma kurumları tarafından alınmış olan, üniversite bütçe payı en yüksek REGPOT projesidir.

“TÜBİTAK 1001 - Bilimsel  ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2009 yılında Türkiye’de desteklenen projeler içinde, toplam 20 proje ile, ODTÜ, tüm üniversiteler arasında en fazla sayıda projesi desteklenen üniversite olmuştur. Bu yıl, “TÜBİTAK 1010-Evrensel Araştırmacı Programı” kapsamında Üniversitemizin ilk kez bir projesi desteklenmiş, iki adet proje de “TÜBİTAK 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” kapsamında başlatılmıştır.

Üniversitemizin DPT’ye teklif ettiği araştırma projelerine 2009 yılında sağlanan destek 21,5 milyon TL olmuştur. Bu kapsamda alınan ödenekle, “ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırmaları Merkezi (GÜNAM)” kurulmuştur.

Üniversitemizin araştırma performansını artırmak amacıyla bir dizi çalışma yapılmıştır. Araştırmacılarımıza proje başvuru sürecinde destek olmak amacıyla Rektörlük bünyesinde “Proje Destek Ofisi” oluşturulmuş ve proje başvuru süreçlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Üniversitemizde yürütülmekte olan araştırma faaliyetlerini duyurmak ve araştırma projesi geliştirme ve yönetim süreçleri ile ilgili önemli bilgileri araştırmacıların dikkatine sunmak amacıyla http://research.metu.edu.tr sayfası hazırlanmış ve erişime açılmıştır. Ayrıca, aylık olarak güncellenen ve ODTܒnün ana sayfasından erişilebilen “Research Highlights” aracılığıyla, yeni açılan proje çağrıları ve araştırma olanakları duyurulmaya başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, araştırma politika ve stratejilerinin belirlenmesinde yol göstermek amacıyla, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Etkinlikleri Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Üniversite kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur.

ODTÜ Teknokent’te Ar-Ge çalışmalarında bulunan firma sayısı 244’e, bu firmalarda çalışan personel sayısı 3.300’e ulaşmıştır. Teknokent firmalarının 2009 yılının ilk dokuz ayına ait cirosu, 22 milyon USD’lık bölümü ihracat olmak üzere toplam 151 milyon TL’ye ulaşmıştır. ODTÜ Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (METUTECH-TTO), 2008-2009 döneminde ODTÜ öğretim üyelerine ait 21 adet uluslararası patent (PCT) başvurusu gerçekleştirmiş, koruma altına alınan bu buluşları ekonomik değere dönüştürme süreci başlatılmıştır.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin başarısında önemli rol oynayan Kütüphanemizin kitap koleksiyonuna 24.551 basılı kitap (21.230 adet satın alınan ve 3.321 adet bağış yoluyla) ve 5.374 elektronik kitap katılmıştır. Bu yıl 1.441 basılı ve 5.621 elektronik dergiye abone olunmuştur. Yeni 70 veritabanı deneme kullanımına açılmış ve değerlendirme sonucunda 7’sine abone olunmuş ve 2’si satın alınmıştır. Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda, Kütüphane çalışma saatleri uzatılarak, Yaz Dönemi süresince gece 22:00’ye; yıl içinde ise, hafta içinde 23:30’a ve hafta sonları 21:00’e kadar hizmet verilmeye başlanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanıcılarımıza daha iyi e-posta hizmeti amacıyla 2009 yılı içinde önemli yatırım yapılmıştır. Akıllı kartlarla ilgili iyileştirmelere devam edilmiş ve öğrencilerimizin akıllı kartlardan, kafeterya ve diğer mekanlarda daha etkin yararlanması için yeni uygulamalar başlatılmıştır. Bütünleşik Bilgi Sistemi projesinde hizmet tabanlı ve kullanıcı odaklı Ana Program hazırlanmış ve 2010’dan itibaren uygulama aşamasına gelinmiştir. Bilgi teknoloji hizmetlerine tek bir kapıdan girilerek erişilmesini sağlayacak olan “kurumsal portal”ın birinci aşaması 2010 başında kullanıcılarımızın hizmetine sunulacaktır.

“ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Stratejik Planı 2009 – 2014” Senato tarafından onaylanmış ve 7 konu başlığı altında uygulanmasına başlanmıştır. Kampus’un Mühendislik Laboratuvarları binası inşaatı tamamlanmış ve Mekanik Atölye, Isı Transferi, Akışkanlar, Hidroloji, Zemin Mekaniği, Yapı Malzemeleri, Jeodezi, Malzeme Test ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Laboratuvarları 2009 – 2010 akademik yılı itibariyle hizmete açılmıştır.

Ülkemiz yükseköğretim sisteminin gelişimini desteklemek amacıyla, kuruluşundan itibaren aktif olarak katıldığımız TÜBA “Açık Öğretim Ders Malzemeleri Projesi” kapsamında, hazırlanan 27 adet ders bu yıl web sitesine (http://ocw.metu.edu.tr) yerleştirilmiştir. Böylece toplam 19 öğretim üyemizin hazırladığı 50 adet ders, son üç ayda 61 ülkeden 2.500 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Üniversitemizde, fiziksel çevre ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, A7 Kapısı girişinde Teknokent, Kolej ve Kampus kavşak düzenlemesi bitirilmiştir. Kampus yürüme yollarında ve kaldırımlarda asfaltlama çalışması devam etmiştir. İkinci Yurt tadilatı bitirilmiş, Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nde çevre düzenlemesi yapılmıştır. Bunun yanısıra, Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nin iki binasına asansör ve laboratuvar bloğu ile ÖİDB bina bitişiğine özürlüler için birer lift yapılmıştır. Ayrıca Kafeterya Binası, Açık Havuz, Matematik Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği K3 (Hidrolik) binası, Kimya Bölümü, Solmaz İzdemir Salonu tadilatları başta olmak üzere, bakım-onarım ve yenileme işlerine kullanılan toplam ödenek 9,5 milyon TL olmuştur.

Ana başlıklarıyla verdiğim bu gelişmeleri, akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve bize destek veren ODTÜ dostlarının bir yıl boyunca süren üstün çabalarına borçluyuz. ODTܒlüler olarak, 2010 yılında Üniversitemizi daha da ileriye taşıma güç ve kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğimize inanıyorum.

Akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve tüm ODTÜ Dostlarına, 2010 yılında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

atamalar Başa Dön

Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcılığına 15 Aralık 2009 tarihinden itibaren Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu ve Y.Doç.Dr.Mine Mısırlısoy yeniden atandı.

Matematik Bölümü Başkan Yardımcılıklarına 11 Aralık 2009 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr.Belgin Korkmaz ve Öğr.Gör.Dr. Muhiddin Uğuz, Danışmanlığı’na Doç.Dr.Feza Arslan yeniden atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

IŞITMAN, N.A., GÜNDÜZ, H.O., Kaynak, C., “Nanoclay Synergy in Flame Retarded / Glass Fiber Reinforced Polyamide 6”, Polymer Degradation and Stability94 (12) , 2241 -2250. 2009.

KAYNAK, C.,  Nakas, G.I., IŞITMAN, N.A., “Mechanical Properties, Flammability and Char Morphology of Epoxy Resin / Montmorillonite Nanocomposites”, Applied Clay Science46 (3) , 319 -324.2009.

GÜNDÜZ, H.O.,  IŞITMAN, N.A., Aykol, M., Kaynak, C.,  “Interfacial Interactions and Flammability of Flame Retarded and Short Fiber Reinforced Polyamides”, Polymer-Plastics Technology and Engineering48 (10) , 1046 -1054.2009.

NAKAS, G.I., Kaynak, C., “Use of Different Alkylammonium Salts in Clay Surface Modification for Epoxy-Based Nanocomposites”, Polymer Composites 30 (3), 357 -363.2009.

TAŞAN, C.C.,  Kaynak, C., “Mechanical Performance of Resol Type Phenolic Resin / Layered Silicate Nanocomposites”, Polymer Composites 30 (3), 343 -350.2009.

PEKÖZ, R., ERKOÇ, Ş., “A Theoretical Study of Chemical Doping and width Effect on Zigzag Graphene Nanoribbons” Physica-E-Low-Dimensional System (2009)

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

İktisat Bölümü Araştırma Görevlilerinden Pınar Derin Güre, 3-6 Ocak 2010 tarihleri arasında  Middle East Economic Association’ın yıllık Konferansı’na bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

 

bilimsel toplantılarBaşa Dön

30 Aralık 2009/Çarşamba
Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Current Practices in Hazardous Waste Management in Turkey” konulu  seminer düzenlenmiştir. Özge Yılmaz tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 nolu amfide  saat 15:40’da başlayacaktır.

 


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMASI

Biyoteknoloji Bölümü Doktora Öğrencilerinden Yonca Yüzügüllü, “Functional and Structural Analysis of Catalase-Phenol Oxidase from Scytalidium Thermophilum” konulu tezini 7 Ocak 2010 tarihinde Gıda Mühendisliği Bölümü toplantı salonunda saat 14.00’de savunacaktır.

ÖDÜL

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Sibel Tarı, "The Alexander von Humboldt Foundation" ödülünü kazanmıştır. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğrencileri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) ev sahipliğini yaptığı ve 112 uluslararası takımın katıldığı"7th IGEM- International Genetically Engineered Machine" yarışmasında "Wound Dressing" (Yaraların İyileştirilmesi) konulu projeleriümüş Madalya kazanmışlardır. Proje ile bilgiyehttp://2009.igem.org/Team:METU-Gene adresinden ulaşılabilir. Öğrencilerimizi ve destek veren öğretim üyelerimizi kutlar,şarılarının devamını dileriz.

Takım
N.Hazar BİLİR
Funda GÜZEY
Özkan İS
Ezgi KARAKAŞ
Serap MEMİK
Tugçe ÖZ
Ahsen ÖZCAN
Utku ŞİRİN
Cihan TAŞTAN
Burak YILMAZ

Takım Danışmanları
Prof.Dr.Mahinur AKKAYA
Prof.Dr. Gülay ÖZCENGIZ
Prof.Dr. İnci TOGAN
Y.Doç.Dr.Tolga CAN

Biyoteknoloji Danışmanları
Prof.Dr.Nesrin HASIRCI
Prof.Dr.Vasıf HASIRCI

Asistanlar
Erhan ASTARCI
Serkan TUNA

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Turnitin İntihal Tespit Programında Bakım Çalışması
Üniversitemizde kullanılmakta olan, intihal tespit hizmeti veren Turnitin yazılımı firması iParadigms; 2 Ocak 2010 Cumartesi ve 3 Ocak 2010 Pazar tarihlerinde, 19.00 - 03.00 saatleri arasında yazılımla ilgili bakım ve güncelleme çalışması yapacaktır. Turnitin yazılımı belirtilen tarih ve saatlerde servis dışı olacaktır.

BİDB Bilgisayar Kullanıcı Eğitim ve Seminerleri
Üniversitemiz öğrenci ve personeline bilgisayar dünyasını daha yakından tanıtmak amacıyla her öğretim yılı tekrarlanmakta olan 'Bilgisayar Kullanıcı Eğitimleri', 2009 - 2010 Güz Dönemi için düzenlenmeye devam etmektedir. Eğitimler tüm öğrenci ve personelimize açık olup, ücretsizdir.Bazı eğitim ve seminerler canlı yayın aracılığıyla da takip edilebilecektir. Eğitim, canlı yayın ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi http://seminer.cc.metu.edu.tr adresinde dönem boyunca haftalık olarak yer alacak ve kayıt başvuruları bu adresten kabul edilecektir.


KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

29 Aralık 2009
Kimya Topluluğu’nca, Prof.Dr. Mahinur Akkaya’nın (ODTÜ Kimya Bölümü) konuşmacı olarak katılacağı “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar GDO” konulu bir seminer düzenlenmiştir. Yer: Kimya Bölümü K-15  Saat: 17.30

Uluslararası Öğrenci Değişimi Topluluğunca, Erasmus Programlarına katılan Türk ve Yabancı uyruklu öğrencilerin konuşmacı olarak katılacakları “Belçika ve İtalya’da Erasmus Yaşamı” konulu bir sunum düzenlenmiştir. Yer:  MM 25 Salonu Saat: 17.30


BEBEK
Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.Banu Cingöz  Ulu ve eşi Sinan Ulu’nun 18 Aralık 2009 tarihinde bebekleri olmuştur. Oğuz’a sağlıklı uzun ömür dileriz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda görevli Hayrettin Yamuç ve eşi Fatoş Yamuç’un, 21 Aralık 2009 tarihinde bebekleri olmuştur. Selen’e sağlıklı uzun ömür dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Mamak Bahçeler üstü Mahallesi, TOKİ Evlerinde, asansörlü, 5 katlı binanın 3. katı, güneydoğu cepheli, 3+1, odalar ve salon halı, ıslak zemin yeni, camlar pvc, ısı yalıtımlı, güvenlikli, site içinde otobüs ve dolmuş durağı, ilköğretim okulu, sağlık ocağı ve çarşısı mevcut. Tel: 0505 822 13 60
*Ümitköy Gordion alışveriş merkezine yakın, 3+1, salon parke, odalar halı kaplı, site içerinde yüzme havuzu ve park yeri mevcut. Tel: 0535 857 71 16
*Ümitköy Makiş'te mobilyalı ya da mobilyasız kiralık daire. Tel: 210 36 32 / 0530 527 65 39
*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde, tripleks villa. Tel: 0536 668 36 18
*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde, tripleks, 3+1, kombili. Tel: 210 20 23 / 287 12 63 / 0532 383 46 43 /
 0535 858 09 31
*Elvankent Banka Blokları’nda, 2+1, odalar parke, 99 m2, mobilyası olan daire öğrenciye verilebilir.
Tel: 210 40 42 / 0505 454 77 81
*Çayyolu Konutkent-1 girişi  Çamkoru Sitesi no: 7/9’da,  toplu taşıma ve ODTÜ personel servis durağı arkasında, 3+1, kombili. Tel: 210 25 76 / 210 25 65
*Eryaman 5. Etap’ta, 3+1, merkezi sistem, yapılı. Tel: 441 02 02-281 / 210 22 07 / 0532 271 56 91
*ODTÜ Sitesi’nde, full yapılı, kombili, 3+1, 4. kat. Tel: 0531 342 50 27
*Çayyolu Yaşam Kent, Park Lopelya’da, 4+1, bakımlı. Tel: 236 02 26 / 0532 393 91 04
*Sincan 12.Cadde’de, 3+1, kombili, güneydoğu cephe, 2. kat, full yapılı.   Tel: 210 27 51 / 0535 635 12 02
*Fatih GOP Mah.Yeşilyurt Sitesi, 3+1,kombili,güney cephe,  Tel.: 2103535-536 296 64 14

SATILIK DAİRELER
*Çiğdem Ortadoğu Sitesi 1593. Sokak 4/10, 5 katlılarda son kat, 3+1, 170.000 TL.
Tel: 284 53 43 / 0532 678 98 09
*Gölbaşı Haymana Yolu Patalya Oteli karşısı Şirin Gölkent Sitesi içerisinde, imarlı villa arsası.
Tel: 0532 363 29 77
*Çayyolu Başkent Üniversitesi karşısında,  ihtiyaçtan satılık, 482 m2 villa arsası.  Tel: 0555 991 62 77
*Sincan Lale Plevne Mahallesi’nde, 3+1, yapılı, 1. kat. Tel: 210 41 51 / 0534 470 27 30

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611


TİYATROYA GİDİYORUZ!

“KOD ADI KEKLİK”
Ankara Sanat Tiyatrosu

TARİH: 22 Ocak 2010/Cuma - Saat:20:00
SERVİS: 19:05 ODTÜ Kent durağı
19:15 Yurtlar Böl.
TEL.: 2103610-11


BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ

Üniversitemiz Toplum ve Bilim Merkezi bünyesinde bulunan Bilim ve Teknoloji Müzesi hafta içi 08.30-17.00 ve her ayın ilk Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.


 

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.